Política de privadesa

1. IDENTIFICACIÓ DELS RESPONSABLES DEL TRACTAMENT. A QUI ENS REFERIM QUAN PARLEM DE SM?

Aquest lloc web (en endavant el Web) és propietat d'Editorial Cruïlla, SA (d'aquí en endavant Cruïlla), amb domicili al carrer Nàpols, 249, 1r, 08013 Barcelona i CIF A/08-934689, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 43251, Foli 18, Full B-60640, Inscripció 1a.

La Botiga Digital que s'inclou en el Web (en endavant, la Botiga) està operada per COMERCIAL DE EDICIONES SM, S.A.U:, amb domicili a calle Impresores, nº 2 (Parque Empresarial Prado del Espino), 28660 Boadilla del Monte, Madrid, España i C.I.F. nº A-28388510, inscrita al Registre Mercantil de Madrid al Tom 3725, Foli 1, Full M-62112, Inscripció 1ª, comercialitzadora en exclusiva dels productes i serveis del grup SM.

A efectes d'aquesta Política de Privadesa, quan parlem de SM ens referirem a aquestes dues entitats, segons procedeixi en funció del tractament de dades que es tracti (només Web, o també Botiga). Per a tots dos responsables, les dades de contacte són:

 • Contacte amb el Servei d'atenció al client: mitjançant aquest formulari
 • Contacte amb el Delegat de protecció de dades: formulari


És el compromís de SM respectar la privadesa dels usuaris i la protecció i la seguretat de les dades personals dels qui accedeixen o són usuaris del Web. Per això, mitjançant aquest document, l'informem sobre la forma en què recollim, tractem i protegim la seva informació personal, tant aquella que ens faciliita directament com la dreivada de la navegació, ús i gaidi dels continguts associats al Web.

L'usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de privadesa i determinar, lliurement i voluntària, si desitja facilitar les seves dades personals a SM en les condicions en què s'hi estableixen.

2. AMB QUINA FINALITAT SM TRACTARÀ LES SEVES DADES PERSONALS I DURANT QUANT TEMPS?

Les dades personals seran tractades per SM d'acord amb les finalitats següents:

 • Gestionar els serveis i avantatges que ofereix als usuaris del Web
 • Gestionar les compres que es facin a través de la Botiga
 • Gestionar les sol·licituds de contacte i informació amb SM
 • Gestionar l'enviament per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, comunicacions i ofertes comercials tant dels nostres propis productes i servis com dels d'entitats vinculades a SM (www.grupo-sm.com), fonamentalment en els àmbits editorial, de formació i educació.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a la realització de les finalitats amb les quals van ser recollides excepte si l'usuari sol·licita la baixa a SM, s'hi oposi o revoqui el seu consentiment, i excepte aquelles per a les quals existeixi una obligació legal de conservar-les per un temps superior.


3. QUINES DADES TRACTARÀ SM?

Les categories de dades que seran objecte de tractament per part de SM estaran determinades, en cada cas, pels formularis a través dels quals es recullen aquestes dades, incloent, a manera d'exemple, dades indentificatives, dades de contacte, dades bancàries i de facturació, etc. A més de l'anterior, també seran tractades per SM  amb les finalitats dites les dades que l'usuari introduieix a l'entorn com a conseqüència de l'ús de les diferents seccions del web i les de navegació.

En el cas que l'usuari faciliti dades de tercers, manifesta que compta amb el consentiment d'aquests i es compromet a traslladar a la persona interessada, titular de les dites dades, la informació continguda en aquesta Política de Privadesa, eximint SM de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, SM podrà dur a terme les verificacions necessàries per constatar aquest dret i adoptar les mesures de diligència deguda que es corresponguin, d'acord amb la normativa de protecció de dades.

4. QUAN ÉS OBLIGATORI FACILITAR DADES A SM?

En el Web s'indicarà quines són les dades sol·licitades en els formularis que tenen caràcter obligatori per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten aquestes dades o bé no es faciliten correctament, no es podran atendre les sol·licituds dels usuaris o fer ús del servei o prestació que correspongui.

5. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El tractament de les dades per a les compres realitzades a la Botiga, la gestió dels serveis prestats a través del Web i per a sol·licituds de contacte i informació és necessari per a l'eficaç execusió d'aquestes tasques.

Per la seva part, la base legal per a l'ús de les dades amb finalitats de màrqueting serà l'interès legítim reconegut per la normativa, en el cas d'informació a clients de productes i serveis propis de SM, i el consentiment de l'usuari en la resta de supòsits. La compra de productes al Web no estarà supeditada, en cap cas, a la prestació d'aquest consentiment.

6. PUC REBRE COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS?

Sempre que es dugui a terme una comunicació d'aquest tipus, d'acord amb les finalitats i legitimació indicades en els apartats anteriors, aquesta estarà dirigida únicament i exclusiva a aquells usuaris que ho hagin autoritzat de forma expressa. En el cas d'usuaris registrats en alguna de les seccions del Web, les comunicacions es remetran sempre que no hagin manifestat prèviament la seva negativa en inscriure's marcant la negativa de rebre aquestes comunicacions en la casella que disposi el formulari de recollida de dades.

Per dur a terme aquesta tasca, SM podrà analitzar les dades obtingudes per les empreses del grup SM, a fi d'elaborar perfils d'usuari que permetin definir amb més detall els productes que puguin ser del seu interès.

En el cas que desitgi revocar el seu consentiment i deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals, l'usuari ho pot sol·licitar adreçant-se al nostre Delegat de protecció de dades, o indicant-ho mitjançant l'opció de baixa proporcionada en cada una de les comunicacions comercials enviades. La revocació del consentiment no afectarà la licitud dels tractamens efectuats amb anterioritat. 

7. AMB QUI COMPARTIRÀ SM LES DADES DE L'USUARI?

Les dades de l'usuari podran ser comunicades a:

 • Administracions Públiques, en els casos previstos per la Llei
 • En els casos en què es produeixin combraments, als bancs i entitats financeres que intervinguin en la tramitació del pagament o de les passarel·les de pagaments per les quals es gestionen.
 • Entitats del grup SM, al qual pertany SM, únicament per als fins administratius interns i/o per a finalitats anteriorment indicades.
 • Entitats del grup SM per a l'enviament de comunicacions comercials sobre els productes i serveis oferts per les empreses que el formen, en els àmbits editorial, de formació i educació, sempre que l'usuari així ho hagi consentit. 


Addicionalment les dades poran ser accessibles per proveïdors de SM, essent tal accés necessari per a l'adequat compliment de les obligacions legals o de les finalitats anteriorment indicades. Els proveïdors no tractaran les dades per a finalitats pròpies. 

8. ON ES TRACTARAN LES DADES? 

En el cas que per al desenvolupament correcte de la relació dels usuaris amb SM resulti absolutament necessari que el tractament de les dades personals es realitzi, parcialment o totalment fora del territori nacional (en el cas d'usuaris de l'Estat espanyol, fora de l'Espai Econòmic Europeu), quedarà garantit un nivell adequat de protecció d'acord amb la legislació aplicable, ja sigui perquè el país o l'organització de destí ofereixi tal garantia (per exemple, en el cas de tractaments als Estats Units, per adhesió del proveïdor al sistema de Privacy Shield amb la Unió Europea) o perquè la persona o l'entitat encarregada del tractament s'hagi compromès contractualment amb la mateixa.

9. QUINS DRETS TÉ L'USUARI I COM ELS POT EXERCIR?

En qualsevol moment i de manera gratuïta, l'usuari pot exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades davant SM (revocar consentiments, accedir a les dades personals que estan sent tractades, rectificar-les, sol·licitar la supressió o portabilitat o limitar el seu tractament).

Per a l'exercici dels drets davant SM serà precís posar-se en contacte amb el Delegat de protecció de dades pels canals indicats més amunt, assenyalant el dret o drets que es vulguin exercir. SM estudiarà la sol·licitud amb la finalitat de donar-li una resposta tan aviat com sigui possible. Si us plau, tingueu en comtpe que els drets assenyalats només podran ser atesos en els supòsits previstos per la normativa de protecció de dades.

Igualment, si ho considera oportú, pot presentar una reclamació davant de l'autoritat competent en la matèria o adreçar-se al Delegat de protecció de dades de SM.

10. QUINES RESPONSABILITATS TÉ L'USUARI EN RELACIÓ AMB LES DADES?

L'usuari:

 • Garanteix que és major de 18 anys i que les dades que facilita a SM són certes, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l'usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real. 
 • Garanteix que ha informat als tercers dels quals faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a SM per als fins assenyalats. 
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a SM o a tercers. 


11. QUINES MESURES DE SEGURETAT ADOPTA SM  EN EL TRACTAMENT DE LES DADES?

Les dades seran custodiades per SM en sistemes que garanteixin la màxima confidencialitat i seguretat de la informació, d'acord amb allò previst a la normativa aplicable, adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzativa que siguin necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposades.

(Darrera actualització: 24 de maig de 2018)