• BATXILLERAT

    Les claus de Construïm a l'àrea de matemàtiques

EL PROJECTE CONSTRUÏM, A BATXILLERAT

Construïm és un projecte global que situa els alumnes en el centre mateix del procés d'aprenentatge, fent atenció als diferents ritmes i situacions de cadascun.

 
 

MatemÀtiques

 

Afavorim l’aprenentatge constructivista i autònom

Es contextualitzen els continguts matemàtics oferint exemples resolts per tal de fer significatiu l’aprenentatge. D’aquesta manera, els alumnes es poden enfrontar amb confiança a l’àmplia col·lecció d’activitats proposades, adaptades als diferents nivells dels alumnes. A més, es proposa de treballar els continguts més rellevants amb una gran nombre d’aplets amb GeoGebra.

T'ajudem a preparar els alumnes

El projecte t'ajuda a preparar els nois i noies per a l’accés a la universitat a través d’activitats de diferent tipologia.

 

Apostem pel rigor científic

Es desenvolupen els continguts amb rigor, però sense renunciar a presentar-los en contextos pròxims a l’experiència quotidiana de l’alumne.

 

 

Pestañas

Material per a l’alumne

Llibres de l’alumne

Matemàtiques 1r

U1. Nombres reals
U2. Àlgebra
U3. Trigonometria
U4. Vectors
U5. Geometria analítica
U6. Còniques
U7. Nombres complexos
U8. Successions
U9. Funcions
U10. Límits i continuïtat
U11. Derivades
U12. Distribucions bidimensionals
U13. Probabilitat
U14. Distribucions de probabilitat
Annex

Matemàtiques 2n

U1. Límits de funcions. Continuïtat
U2. Derivades
U3. Aplicacions de les derivades
U4. Representació de funcions
U5. Primitiva d’una funció
U6. Integral definida
U7. Matrius
U8. Determinants
U9. Sistemes d’equacions lineals
U10. Vectors
U11. Rectes i plans a l’espai
U12. Propietats mètriques
Annex

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials 1r

U1. Nombres reals
U2. Matemàtica financera
U3. Àlgebra
U4. Equacions i sistemes
U5. Inequacions i sistemes
U6. Funcions
U7. Tipus de funcions
U8. Límits i continuïtat
U9. Introducció a la derivada
U10. Estadística unidimensional
U11. Estadística bidimensional
U12. Combinatòria i probabilitat
U13. Distribucions de probabilitat
Annex

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials 2n

U1. Matrius
U2. Determinants
U3. Sistemes d’equacions lineals
U4. Rectes en el pla
U5. Inequacions
U6. Programació lineal
U7. Funcions, límits i continuïtat
U8. Derivades
U9. Representació de funcions
Annex